Hanuman chalisa lyrics in Punjabi pdf 2023

Hanuman chalisa lyrics in Punjabi pdf ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਗਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਤਾਮਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਵਲੋਂ ਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤਵਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Hanuman chalisa lyrics in Punjabi pdf ਮਹਤਵ

ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਚਕਾਰੀ ਉਨਨਤੀ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਅਨਜਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੀਸਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ੍ਯਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਲੋਕ

ਇਸ ਸੇਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਦੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ਷ ਮਾਹਾਤ੍ਮਯ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ:

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਣ ਸਰੋਜ ਰਜ, ਨਿਜ ਮਨ ਮੁਕੁਰਿ ਸੁਧਾਰਿ।
ਬਰਨਉਁ ਰਘੁਬਰ ਬਿਮਲ ਜਸੁ, ਜੋ ਦਾਯਕੁ ਫਲ ਚਾਰਿ।।

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਤਾਮਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਚਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ੍ਧਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਵਰ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Hanuman chalisa lyrics in Punjabi pdf

Hanuman Chalisa in Punjabi
Read Hanuman Chalisa in Punjabi lyrics –.ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ
।।ਦੋਹਾ।।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੁਚਰਣ ਸਰੋਜ ਰਜ, ਨਨਜ ਮਨ ਮੁਕੁਰ ਸੁਧਾਰ |
ਬਰਨੌਰਘੁਵਰ ਨਬਮਲ ਜਸੁ, ਜੋਦਾਯਕ ਫਲ ਚਾਨਰ |
ਬੁਦ੍ਨਧਹੀਨ ਤਨੁਜਾਨਨ ਕੇ, ਸੁਨਮਰੌਪਵਨ ਕੁਮਾਰ |
ਬਲ ਬੁਦ੍ਨਧ ਨਵਦਯਾ ਦੇਹੁਮੋਨਹ ਹਰਹੁਕਲੇਸ਼੍ ਨਵਕਾਰ ||
।।ਚੌਪਾਈ।।
ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਨਗਆਨ ਗੁਨ ਸਾਗਰ, ਜਯ ਕਪੀਸ ਨਤਿੰਹੁਲੋਕ ਉਜਾਗਰ |
ਰਾਮਦੂਤ ਅਤੁਨਲਤ ਬਲ ਧਾਮਾ ਅਿੰਜਨਨ ਪੁਤਰਪਵਨ ਸੁਤ ਨਾਮਾ ||2||
ਮਹਾਬੀਰ ਨਬਕਰਮ ਬਜਰਿੰਗੀ ਕੁਮਨਤ ਨਨਵਾਰ ਸੁਮਨਤ ਕੇਸਿੰਗੀ |
ਕਿੰਚਨ ਬਰਨ ਨਬਰਾਜ ਸੁਬੇਸਾ, ਕਾਨਹਨ ਕੁਣ੍ਡਲ ਕੁਿੰਨਚਤ ਕੇਸਾ ||4|
ਹਾਥ ਬਰਜ ਔ ਧਵਜਾ ਨਵਰਾਜੇਕਾਨ੍ਧੇਮੂਿੰਜ ਜਨੇਊ ਸਾਜੇ|
ਸ਼੍ਿੰਕਰ ਸੁਵਨ ਕੇਸਰੀ ਨਨ੍ਦਨ ਤੇਜ ਪਰਤਾਪ ਮਹਾ ਜਗ ਬਨ੍ਦਨ ||6|
ਨਵਦਯਾਵਾਨ ਗੁਨੀ ਅਨਤ ਚਾਤੁਰ ਰਾਮ ਕਾਜ ਕਨਰਬੇਕੋਆਤੁਰ |
ਪਰਭੁਚਨਰਤਰਸੁਨਨਬੇਕੋਰਨਸਯਾ ਰਾਮਲਖਨ ਸੀਤਾ ਮਨ ਬਨਸਯਾ ||8||
ਸੂਕ੍ਸ਼੍੍ਮ ਰੂਪ ਧਨਰ ਨਸਯਿੰਨਹ ਨਦਖਾਵਾ ਨਬਕਟ ਰੂਪ ਧਨਰ ਲਿੰਕ ਜਰਾਵਾ |
ਭੀਮ ਰੂਪ ਧਨਰ ਅਸੁਰ ਸਿੰਹਾਰੇਰਾਮਚਨ੍ਦਰਕੇਕਾਜ ਸਵਾਰੇ||10||
ਲਾਯੇਸਜੀਵਨ ਲਖਨ ਨਜਯਾਯੇਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਹਰਨਸ਼੍ ਉਰ ਲਾਯੇ|
ਰਘੁਪਨਤ ਕੀਨਨਹਬਹੁਤ ਬੜਾਈ ਤੁਮ ਮਮ ਨਪਰਯ ਭਰਤ ਸਮ ਭਾਈ ||12||

ਸਹਸ ਬਦਨ ਤੁਮਹਰੋਜਸ ਗਾਵੇਂਅਸ ਕਨਹ ਸ਼੍ਰੀਪਨਤ ਕਣ੍ਠ ਲਗਾਵੇਂ|
ਸਨਕਾਨਦਕ ਬਰਹ੍ਮਾਨਦ ਮੁਨੀਸਾ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸਨਹਤ ਅਹੀਸਾ ||14||
ਜਮ ਕੁਬੇਰ ਨਦਗਪਾਲ ਕਹਾਿੰਤੇਕਨਬ ਕੋਨਬਦ ਕਨਹ ਸਕੇਕਹਾਿੰਤੇ|
ਤੁਮ ਉਪਕਾਰ ਸੁਗਰੀਵਨਹਿੰਕੀਨਹਾ ਰਾਮ ਨਮਲਾਯ ਰਾਜ ਪਦ ਦੀਨਹਾ ||16||
ਤੁਮਹਰੋਮਨ੍ਤਰਨਵਭੀਸ਼੍ਨ ਮਾਨਾ ਲਿੰਕੇਸ਼੍ਵਰ ਭਯੇਸਬ ਜਗ ਜਾਨਾ |
ਜੁਗ ਸਹਸਰਜੋਜਨ ਪਰ ਭਾਨੁਲੀਲਯੋਤਾਨਹ ਮਧੁਰ ਫਲ ਜਾਨੁ||18|
ਪਰਭੁਮੁਨਦਰਕਾ ਮੇਨਲ ਮੁਖ ਮਾਿੰਨਹ ਜਲਨਧ ਲਾਿੰਘ ਗਯੇਅਚਰਜ ਨਾਨਹਿੰ|
ਦੁਰ੍ਗਮ ਕਾਜ ਜਗਤ ਕੇਜੇਤੇਸੁਗਮ ਅਨੁਗਰਹ ਤੁਮਹਰੇਤੇਤੇ||20||
ਰਾਮ ਦੁਵਾਰੇਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇਹੋਤ ਨ ਆਨਗਆ ਨਬਨੁਪੈਸਾਰੇ|
ਸਬ ਸੁਖ ਲਹੇਤੁਮਹਾਰੀ ਸਰਨਾ ਤੁਮ ਰਕ੍ਸ਼੍ਕ ਕਾਹੇਂਕੋਡਰਨਾ ||22||
ਆਪਨ ਤੇਜ ਸਮਹਾਰੋਆਪੇਤੀਨੋਂਲੋਕ ਹਾਿੰਕ ਤੇਕਾਿੰਪੇ|
ਭੂਤ ਨਪਸ਼੍ਾਚ ਨਨਕਟ ਨਹੀ ੀਂਆਵੇਂਮਹਾਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਸੁਨਾਵੇਂ||24||
ਨਾਸੇਰੋਗ ਹਰੇਸਬ ਪੀਰਾ ਜਪਤ ਨਨਰਿੰਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬੀਰਾ |
ਸਿੰਕਟ ਤੇਹਨੁਮਾਨ ਛੁੜਾਵੇਂਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਧਯਾਨ ਜੋਲਾਵੇਂ||26||
ਸਬ ਪਰ ਰਾਮ ਤਪਸਵੀ ਰਾਜਾ ਨਤਨਕੇਕਾਜ ਸਕਲ ਤੁਮ ਸਾਜਾ |
ਔਰ ਮਨੋਰਥ ਜੋਕੋਈ ਲਾਵੇਸੋਈ ਅਨਮਤ ਜੀਵਨ ਫਲ ਪਾਵੇ||28||
ਚਾਰੋਂਜੁਗ ਪਰਤਾਪ ਤੁਮਹਾਰਾ ਹੈਪਰਨਸਦ੍ਧ ਜਗਤ ਉਨਜਯਾਰਾ |
ਸਾਧੁਸਿੰਤ ਕੇਤੁਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਅਸੁਰ ਨਨਕਿੰਦਨ ਰਾਮ ਦੁਲਾਰੇ||30||
ਅਸ਼੍੍ਟ ਨਸਦ੍ਨਧ ਨੌਨਨਨਧ ਕੇਦਾਤਾ। ਅਸ ਬਰ ਦੀਨਹਜਾਨਕੀ ਮਾਤਾ
ਰਾਮ ਰਸਾਯਨ ਤੁਮਹਰੇਪਾਸਾ ਸਦਾ ਰਹੋਰਘੁਪਨਤ ਕੇਦਾਸਾ ||32||
ਤੁਮਹਰੇਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋਪਾਵੇਂਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇਦੁਖ ਨਬਸਰਾਵੇਂ|
ਅਨ੍ਤ ਕਾਲ ਰਘੁਬਰ ਪੁਰ ਜਾਈ ਜਹਾਿੰਜਨ੍ਮ ਹਨਰ ਭਕ੍ਤ ਕਹਾਈ ||34||
ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਨਚਤ੍ਤ ਨ ਧਰਈ ਹਨੁਮਤ ਸੇਈ ਸਰਵਸੁਖ ਕਰਈ |
ਸਿੰਕਟ ਕਟੇਨਮਟੇਸਬ ਪੀਰਾ ਜਪਤ ਨਨਰਨ੍ਤਰ ਹਨੁਮਤ ਬਲਬੀਰਾ ||36||
ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਹਨੁਮਾਨ ਗਸੋ ਾਈੀਂਨਕਰਪਾ ਕਰੋਗੁਰੁਦੇਵ ਕੀ ਨਾਈੀਂ|
ਜੋਸਤ ਬਾਰ ਪਾਠ ਕਰ ਕੋਈ ਛੂਟਈ ਬਨ੍ਨਦ ਮਹਾਸੁਖ ਹੋਈ ||38||
ਜੋਯਹ ਪਾਠ ਪਢੇਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹੋਯ ਨਸਦ੍ਨਧ ਸਾਖੀ ਗੌਰੀਸਾ |
ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਨਰ ਚੇਰਾ ਕੀਜੈਨਾਥ ਹਰਦਯ ਮਿੰਹ ਡੇਰਾ ||40||

।।ਦੋਹਾ।।
ਪਵਨ ਤਨਯ ਸਿੰਕਟ ਹਰਨ ਮਿੰਗਲ ਮੂਰਨਤ ਰੂਪ |
ਰਾਮ ਲਖਨ ਸੀਤਾ ਸਨਹਤ ਹਰਦਯ ਬਸਹੁਸੁਰ ਭੂਪ ||

ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਇਸ ਚਾਲੀਸੇ ਦੀ ਮਨਨ ਅਤੇ ਪੜਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਤਮਬੋਧਨ ਵਿਕਸ਼ਿਪਤ ਹੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੋਚ ਦੀ ਅਤਮਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਯਮ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਸਵਾਸਥ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਸਮਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਬੂਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਦੀਆ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੁਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇਵੀਂ ਸਮ੍ਰਪਤਿ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

Hanuman chalisa lyrics in Punjabi pdf ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮਹਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਮਾਧਿਯਮ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਚ੍ਚੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ੍ਯਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Hanuman chalisa lyrics in Punjabi pdf read more…

watch video

Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi With Meaning – 2023

Hanuman Ji Ki Aarti Lyrics In Hindi – 2023

0 - 0

Thank You For Your Vote!

Sorry You have Already Voted!

Leave a comment